นางสาว ภณิตา คุ้มสมบัติ

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การจัดการ

ระดับ ปริญญาโท

ความสามารถพิเศษ กีฬา