นางสาว พเยีย นาคเกิด

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

สาขา ออกแบบสิ่งทอ

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ฟ้อนรำ ออกแบบ