นางสาว พิมพรรณ จรัสวงศ์

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา ภาษาอังกฤษธุรกิจ

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ภาษาอังกฤษ,อ่านหนังสือ