นางสาว พรรณี เหล่าสำโรง

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี-การบัญชีบริหาร

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ บาสเกตบอล