นาย พณิชพล ทองจันทร์แก้ว

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

สาขา ออกแบบสิ่งทอ

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ เล่นดนตรี