นาย พงษ์ศักดิ์ น้อยนันตา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

สาขา วิชาชีพครู

ระดับ ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ความสามารถพิเศษ เครื่องเสียง