นางสาว ปิยะธิดา เกษตระชนม์

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

สาขา อาหารและโภชนาการ

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ คอมพิวเตอร์