นาง ปาลิตา โตศรีสวัสดิ์เกษม

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

สาขา วิชาชีพครู

ระดับ ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ความสามารถพิเศษ ตัดเย็บเสื้อผ้า