นางสาว ปาริฉัตร ศิริสกุลเวโรจน์

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การเงิน

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ไม่ระบุ