นางสาว ปาริฉัตร ศรีสุวรรณ

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ความสามารถพิเศษ ด้านคอมพิวเตอร์