นางสาว ปาริฉัตร ชีชนะ

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี-การบัญชีการเงิน

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ศิลป,ดนตรี