นางสาว ปาริฉัตร จิตตภาค

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

สาขา ออกแบบสิ่งทอ

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ศิลปการต่อสู้ไทย