นางสาว ปรัชอร ปานทอง

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

สาขา ออกแบบบรรจุภัณฑ์

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ คอมพิวเตอร์ วาดรูป