นาย ประวิทย์ คุ้นเคย

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

สาขา วิศวกรรมโยธา

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ปิงปอง สนุกเกอร์