นางสาว ประภาพรรณ ฉลาดเลิศ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

สาขา อาหารและโภชนาการ

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ลีลาศ