นาย ประทีป ยงเจริญกิจกุล

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี-การบัญชีการเงิน

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ว่ายน้ำ คอมพิวเตอร์พื้นฐาน