นางสาว ปภาดา จรัสนิธิธำรง

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา ภาษาอังกฤษธุรกิจ

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ลีลาศ