นางสาว ปณัสชนล จึงเหลืองอ่อน

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การเงิน

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ไม่ระบุ