นางสาว บุณยนุช กวินเกรียงไกร

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ความสามารถพิเศษ ร้องเพลง,คอมพิวเตอร์