นางสาว บุญตา สาเศียร

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การตลาด-การสื่อสารการตลาด

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ อ่านหนังสือ