นาย บรรจง ของสันเทียะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

สาขา เทคโนโลยีเครื่องกล

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ซ่อมรถยนต์, เครื่องยนต์