นาย นิอิสกันตัร ซีอูเซ็ง

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

สาขา วิศวกรรมเครื่องกล

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ร้องเพลง