นางสาว นิลปัทม์ เตมียเสน

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ความสามารถพิเศษ กีฬา,คอมพิวเตอร์