นาย นิราศ เพชรหยอย

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

สาขา วิศวกรรมเครื่องกล

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ซ่อมเครื่องยนต์