นาย นัฐวุฒิ งามขำ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า – ไฟฟ้ากำลัง

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ฟุตบอล ความรู้พื้นฐานทางด้านช่างบางส่วน