นางสาว นวพัชร์ ชมตา

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ความสามารถพิเศษ เชียร์ลีดเเดอร์