นางสาว นฤมล ก่ออินทร์

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การตลาด-การบริหารการตลาด

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ นาฏศิลป์