นางสาว นงลักษณ์ พรพิทักษ์ชัยกุล

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การจัดการ

ระดับ ปริญญาโท

ความสามารถพิเศษ ไม่ระบุ