นาย ธีรวัฒน์ ชมภูวิเศษ

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การตลาด-การสื่อสารการตลาด

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ คอมพิวเตอร์,ดนตรีสากล,ฟุตบอล