นางสาว ธิติมา ลิมป์โต๊ะสุวรรณ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

สาขา ออกแบบบรรจุภัณฑ์

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ร้องเพลง