นางสาว ธิดารัตน์ ช่วยชูแก้ว

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การเงิน

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ไม่ระบุ