นางสาว ธิดารัตน์ กัลยาณรัตน์

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การเงิน

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ไม่ระบุ