นางสาว ธนิษฐา สุขดี

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ความสามารถพิเศษ รำไทย (นาฎศิลป์)