นาย ธนศักดิ์ ปรเมศวร์โยธิน

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

สาขา ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ งานการแสดง, งานประดิษฐ์