นางสาว ธนวรรณ ลี้สธนกุล

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี-การบัญชีการเงิน

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ บาสเกตบอล