นาย ธนพงษ์ อ่อนสัมพันธุ์

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

สาขา เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ประกอบคอมพิวเตอร์