นางสาว ทิพย์ศิรินทร์ เลิศเสถียรชัย

คณะศิลปศาสตร์

สาขา การโรงแรม

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ไม่ระบุ