นางสาว ดวงกมล วงศ์ยะรา

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

สาขา อาหารและโภชนาการ

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ทำอาหาร, ร้องเพลง