นาย ดลยภพ เกษมพรภิญโญ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

สาขา ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ งานประดิษฐ์, งานใบตอง, แฟชั่น, เชียร์ลีดเดอร์