นางสาว ณัฐวรรณ ชิวปรีชา

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การตลาด-การบริหารการตลาด

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ เล่นกีฬา