นางสาว ณัฐนันท์ โรจนะ

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ความสามารถพิเศษ วอลเลย์บอล