นาย ณัฐจักร์ ดิฐกุลพิพัฒน์

คณะศิลปศาสตร์

สาขา การโรงแรม

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ไม่ระบุ