นางสาว ณัฐการ เกสร์ประทุม

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

สาขา เทคโนโลยีการจัดการ

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ แฟชั่น