นาย ณรงค์กร พรมสนธิ์

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

สาขา เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ว่ายน้ำ คอมพิวเตอร์