นาย ณพงศ์ ตันติจัตตานนท์

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ โปรแกรมคอมพิวเตอร์