นางสาว ณฐวรรณ สอนคำแก้ว

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

สาขา เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ร้องเพลง, แบดมินตัน, ทำขนม