นางสาว ฐิตามินทร์ จิรภัควรพงศ์

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การตลาด

ระดับ ปริญญาโท

ความสามารถพิเศษ ไม่ระบุ