นางสาว ชุติมา สังข์กร

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การตลาด

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ พิมพ์ดีดไทยไม่ระบุอังกฤษ