นาย ชำนาญวิทย์ อภิชาติตรากูล

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การตลาด

ระดับ ปริญญาโท

ความสามารถพิเศษ คอมพิวเตอร์