นาย ชัยสิทธิ์ วัฒนสิริโสภาภัณฑ์

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี-การบัญชีการเงิน

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ คอมพิวเตอร์